Тахеометр LEICA TS11 R500 (5"; SW Viva)

Тахеометр LEICA TS11 R500 (5"; SW Viva)


Угловая точность: 5"

914 736 руб.

Тахеометр LEICA TS11 R500 Arctic (5"; SW Viva)

Тахеометр LEICA TS11 R500 Arctic (5"; SW Viva)


Угловая точность: 5"

994 976 руб.

Тахеометр LEICA TS11 R1000 (5"; SW Viva)

Тахеометр LEICA TS11 R1000 (5"; SW Viva)


Угловая точность: 5"

994 976 руб.

Тахеометр LEICA TS11 R1000 Arctic (5"; SW Viva)

Тахеометр LEICA TS11 R1000 Arctic (5"; SW Viva)


Угловая точность: 5"

1075216 руб.

Тахеометр LEICA TS11 I R1000 (5"; SW Viva)

Тахеометр LEICA TS11 I R1000 (5"; SW Viva)


Угловая точность: 5"

1235696 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (5"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (5"; SW Viva)


Угловая точность: 5"

1315936 руб.

Тахеометр Leica TS11 R500  (3"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R500 (3"; SW Viva)


Угловая точность: 3"

994 976 руб.

Тахеометр Leica TS11 R500 Arctic (3"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R500 Arctic (3"; SW Viva)


Угловая точность: 3"

1075216 руб.

Тахеометр Leica TS11 R1000 (3"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R1000 (3"; SW Viva)


Угловая точность: 3"

1075216 руб.

Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic (3"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic (3"; SW Viva)


Угловая точность: 3"

1155456 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 (3"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 (3"; SW Viva)


Угловая точность: 3"

1315936 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (3"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (3"; SW Viva)


Угловая точность: 3"

1396176 руб.

Тахеометр Leica TS11 R500 (2"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R500 (2"; SW Viva)


Угловая точность: 2"

1043120 руб.

Тахеометр Leica TS11 R500 Arctic (2"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R500 Arctic (2"; SW Viva)


Угловая точность: 2"

1123360 руб.

Тахеометр Leica TS11 R1000 (2"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R1000 (2"; SW Viva)


Угловая точность: 2"

1123360 руб.

Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic (2"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic (2"; SW Viva)


Угловая точность: 2"

1203600 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 (2"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 (2"; SW Viva)


Угловая точность: 2"

1364080 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (2"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (2"; SW Viva)


Угловая точность: 2"

1444320 руб.

Тахеометр Leica TS11 R500 (1"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R500 (1"; SW Viva)


Угловая точность: 1"

1235696 руб.

Тахеометр Leica TS11 R500 Arctic (1"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R500 Arctic (1"; SW Viva)


Угловая точность: 1"

1315936 руб.

Тахеометр Leica TS11 R1000 (1"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R1000 (1"; SW Viva)


Угловая точность: 1"

1315936 руб.

Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic (1"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 R1000 Arctic (1"; SW Viva)


Угловая точность: 1"

1396176 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 (1"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 (1"; SW Viva)


Угловая точность: 1"

1556656 руб.

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (1"; SW Viva)

Тахеометр Leica TS11 I R1000 Arctic (1"; SW Viva)


Угловая точность: 1"

1636896 руб.